ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health


เป็นวารสารทางวิชาการ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Index Centre : TCI)
ISSN 0859-5453

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานค้นคว้า และวิจัย ของนักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็นและข่าวสาร และเป็นสื่อสัมพันธ์ในวงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

คณะบรรณาธิการ

คำแนะนำ / มาตรฐานวารสารวิชาการ

Instruction for Authors

ใบสมัคร

วารสาร Health ย้อนหลัง

รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข