ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ที่ปรึกษา นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
นาจรัญ จักรวาลชัยศรี
บรรณาธิการที่ปรึกษา นายสุคนธ์ เจียสกุล
บรรณาธิการ ทันตแพทย์หญิงนนทลี วีรชัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางรจนากร มีนะกนิษฐ ... นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
นายคัมภีร์ งานดี ... นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์
กองบรรณาธิการวิชาการ นายจรัญ จักรวาลชัยศรี ... นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์
นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ์ ... ทันตแพทย์หญิงสุปราณี ดาโลดม
นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ... นางระวิวรรณ ถิ่นยืนยง
แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ... นายสุคนธ์ เจียสกุล ... ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
นายแพทย์พนัส พฤกษสุนันท์ ... แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล
ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ... นางสุจิตต์ สาลีพันธ์
รศ.ดร.นิรัตน์ อิมามี ... นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ... ดร.สสิธร เทพตระการพร
แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ... นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
นางนันทกา หนูเทพ ... นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา
นายชาญยุทธ์ พรหมประพัฒน์ ... นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์
ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ ... นางวิมล โรมา
เจ้าของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายจัดการ นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ... นางอรชา ตระกรุดเงิน
สำนักงาน สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-02590-4153, 4144 โทรสาร 0-2591-8147
http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=health2016
กำหนดออก ปีละ 4 เล่ม
มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน
กรกฎาคม-กันยายน, ตุลาคม-ธันวาคม
ค่าสมาชิก ปีละ 360 บาท ต่างประเทศเพิ่มค่าส่งตามไปรษณีย์
ออกแบบและจัดพิมพ์ สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร 0-2910-7001-2 โทรสาร 0-2585-6466
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข