ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
)

คำกล่าวรายงาน การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาทักษาะการคิด สำหรับนักบริหาร และนักวิชาการ กรมอนามัย" โดย ... นายแพทย์ลือชา วนรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ เรียน ท่านรองอธิบดีกรมอนามัย ในนามของผู้เข้าร่วมการประชุม และสำนักวิชาการ กรมอนามัย ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมการจัดประชุมปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษาะการคิด สำหรับนักบริหาร และนักวิชาการ กรมอนามัย" ในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก สภาวะการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมอนามัย เล็งเห็นความจำเป็นของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม ให้สามารถทำงานสอดคล้องกับ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก : เพื่อเสริมระบบคิด และพัฒนาทักษะการคิดของผู้บริหาร และนักวิชาการ ประการที่สอง : เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างระบบการบริหารราชการ และการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร และนักวิชาการจากส่วนกลาง ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต จำนวน 95 คน เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย การสร้างทักษะการคิด การใช้ Mindmapping และการฝึกเทคนิค Brain gym โดยได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะ จากวชิราวุธวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมอนามัย ประธานในพิธี กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวต้อนรับ ท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะวิทยากร ในนามข้าราชการกรมอนามัย พร้องทั้งมอบของที่ระลึกให้ท่าน ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ชัยอนันต์ สมุทวณิช และคณะด้วย จะเป็นพระคุณ
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข